1. Betingelser og vilkår
   
 2. Denne avtalen er bindende ved lov når du har betalt depositumet, og bekreftelse er mottatt fra Insted. Du har dermed bekreftet at du vil delta i språkkurset, og/eller leie av bolig. Kansellering av innmelding eller leiekontrakt har følgende avbestillingsgebyrer. For studenter: 400 EUR dersom kanselleringen er gjort tidligere enn fire uker før kursstart/dato for innsjekk. Dersom kanselleringen kun gjelder bolig i Chamonix: 400 EUR dersom kanselleringen er gjort mer enn seks uker før datoen for innsjekk. Dersom kanselleringen skjer mindre enn fire uker (som student), eller seks uker (bolig i Chamonix), vil ikke noe av beløpet bli refundert. Du kan kjøpe Insted sin avbestillingsforsikring for 50 EUR, som gir deg rett til å kansellere din reservasjon inntil én dag før kursstart/innsjekk. Denne forsikringen vil gjøre at du får refundert kursavgiften, og/eller boligkostnadene, bortsett fra depositumet på 400 EUR. Kanselleringsforsikringen gjelder kun i i tilfelle alvorlig sykdom, uhell/skader, eller dødsfall i nær familie (ektefelle/samboer, barn, søsken eller foreldre). En legeerklæring vil da være nødvendig.
 3. Reisedokument/VISA. Kunder/studenter må selv sørge for å skaffe seg nødvendige reisedokumenter med tanke på reisen, og alle nødvendige dokumenter/visum som eventuelt kreves for å oppholde seg i utlandet. Alle kostnader, skader eller uforutsettheter knyttet til ovenstående utfordringer er studentens eget ansvar. For å ta del i Inted sine kurs, må kunden/studenten kunne legge fram et gyldig visum (dersom det kreves), som dekker den hele og fulle lengden av studieoppholdet.
 4. Reise- og helseforsikring. Kunden/studenten er ikke forsikret for de varierte aktivitetene ved Insted. Ved ulykker kan ikke Insted bli holdt ansvarlig.
 5. Regler og forskrifter ved Insted sine skoler. Kunden/studenten aksepterer å holde de aktuelle lovene utenlands, og forventes (sammen med de man måtte omgi seg med) å oppføre seg, være høflig, og generelt vise folkeskikk. Illegal bruk av rusmilder, eller frekk/hensynsløs atferd er ikke akseptabelt. Insted påberober seg retten til å nekte studenten å fortsette kurset, så vel som oppholdet i bolig, dersom han eller hun oppfører seg på en slik måte at det strider med de ovennevnte normer og regler, eller ikke evner å holde de reglene skolen har satt, etter skjønn fra Insted. Kunden/studenten vil holde de reglene skolen har satt, også ved gruppeinndeling, oppgaver, og generell oppførsel i klasseromsundervisningen.
 6. Leiebetingelser (Bolig i Chamonix)
 7. Dersom du booker bolig gjennom Insted i Chamonix aksepterer du de følgende betingelsene (5.1 - 5.23). I ekstraordinære tilfeller kan du ha rett til å bytte leilighet i løpet av semesteret. Insted kan ikke garantere at "spesielle forespørsler", som er angitt på booking-skjemaet vil bli oppfylt.
  5.1 Utleieren (Insted) leier herved ut sine lokaler i Chamonix Mont-Blanc i Frankrike til leietaker, og tar del i de gitte premissene (??)  The Landlord (Insted) hereby leases to the Tenant the Premises/part in the Premises in Chamonix Mont-Blanc, France.
  5.2 Utleieren har en berettiget agent/kontaktperson (referert under som agent), for administrasjonen av leiebetingelsene. Dersom problemer skulle oppstå, enten med lokalene, det tekniske, noe som haster, eller generelt, bør agenten alltid bli kontaktet først.
  5.3 Leien gjelder for en gitt tidsperiode (åremål), og perioden påbegynnes og ender de datoene som er stadfestet gjennom Insted, via et kurs eller gjennom leie av en leilighet/bolig.
  5.4 Innflytting. Den første dagen i leieperioden vil leietakeren møte utleieren eller agenten for å betale depositum, og få utlevert nøkler. Leietakeren vil også få den eksakte adressen til leieadressen, kontaktinformasjon av utleieren agent, og informasjon om hvor mange mennesker det er tillatt å ha i leilgheten. Omtrent en uke før kurset starter vil leietakeren motta en e-mail med utfyllende informasjon om innflytningsprosessen.
  5.5 Leietakeren vil etter innflytting se over leiligheten og er ansvarlig for eventuelle skader på inventar eller møblement av de leide lokaler forårsaket av leietaker, og leietaker plikter å betale utleier (Insted) hele beløpet som er nødvendig for å reparere skaden, eller erstatte eventuelle inventar utover reparasjon.
  5.6 Leietakeren samtykker å betale et depositum på 350 EUR, som betales ved innflytting, og returneres innen 30 dager etter oppsigelsesdato. Vær oppmerksom på at bankavgifter / gebyrer (for sending og mottak) må betales av leietaker. Utleier eller hans agent vil gjennomføre en inspeksjon av de leide lokaler før leietakers avreise. All rengjøringskostnader, skader og tap vil bli trukket fra depositumet. I tilfelle disse kostnadene overstiger mengden av depositum plikter leietaker å betale all overflødig kostnadene til utleier (Insted). Sikkerhetsinnskudd vil ikke på noe tidspunkt bli brukt som leiebetalinger. Depositum og nøkler håndteres av utleier (Insted) eller agenten. Leietaker vil bli informert om dette før innflytning i lokalene. The Tenant agrees to pay a Security Deposit of 350 EUR, which is paid when moving in and returned within 30 days after the Termination Date. Note that bank charges/ fees (from sending and receiving banks) for deposit refunds must be paid by the Tenant. The landlord or his Agent will carry out an inspection of the leased premises upon the Tenant’s departure. All cleaning costs, damage and loss will be deducted from the Security deposit. In the event that these costs exceed the amount of the Security Deposit, the Tenant agrees to pay all excess cost to the Landlord (Insted). The Security Deposit will at no time be applied as rental payments. The Security Deposit and the keys are handled by the Landlord (Insted) or by his Agent. The Tenant will be informed about this upon moving in to the premises.
  5.7 De leide lokalene skal brukes av leietaker kun for boligformål, og ikke til noe annet bruk eller formål. Leietakeren erkjenner at leieavtalen kun gjelder for midlertidig bolig, (...WTF??). The leased premises shall be used by the Tenant only for the purpose of residence, and for no other use or purpose. The Tenant acknowledges that the present renting is only agreed for temporary residence, a major condition without which the present renting would not be agreed.
  5.8 Antall personer i de leide lokaler, som indikert ved innflytting, er det maksimale antallet tillatte personer. Å overstige dette nummeret for lengre perioder er ikke tillatt uten tillatelse fra utleier (Insted) eller fra utleiers agent.
  5.9 Ethvert bytte av leilighet må godkjennes og signeres av utleier (Insted) og alle berørte leietakere i de aktuelle leilighetene. En slik signering skal gjøres i utleiers kontor.
  5.10 Leietakeren og alle beboerne i de leide lokaler samtykker å avstå fra enhver aktivitetet som kan komme i konflikt med gleden av stillhet for de lokaler som leies av andre leietakere. Leietakeren samtykker videre; a) å kreve at andre personer i de leide lokaler skal opptre på en måte som ikke vil forstyrre naboene, b) ikke å spille stereoanlegg eller TV-lyd nok til å være hørbar i andre soverom enn i de leide lokalene, fra klokken 22.00 til 07.00, og ikke lage lyder som vill vekke søvnen til personer som kan være i andre soverom fra 22.00 til 07.00.
  5.11 Leietakeren samtykker å holde de leide lokaler trygge, rene, oversiktlige, og at de sanitære forholdene er gode. Leietaker plikter videre å: a) kaste all søppel på en ren og sikker måte, b) stoppe og forhindre at andre personer i de leide lokalene opptrer uaktsomt, ødelegger, skjemmer, skader eller tar noen av effektene eller andre deler som tilhører de leide lokaler, c) å alltid bruke sengetøy.
  5.12 Leietakeren plikter å ikke hindre fortau, innkjørsler, haller, eller bruke dem til noe annet enn til inngang og utgang.
 8. 5.13 Leietakeren skal ikke føre til noen endringer eller tilføyelser av eller på noen del av de leide lokalene.
 9. 5.14 Leietakeren plikter å godta og signere de regler og forskrifter fra utleiers agent angående oppførsel, maksimalt antall personer i leide lokaler, inventar sjekk, etc. Det vil også bli lagt forskrifter inne i bygningen og inne i de leide lokaler. Leietaker plikter å følge alle disse forskriftene og å følge utleiers agent sine instruksjoner. Enhver unnlatelse av leietaker å rette seg etter de regler og forskrifter vil utgjøre et brudd på denne avtalen, og hvis ikke dette utbedres innen rimelig oppsigelsestid, vil det være grunnlag for rettsforfølgelse fra utleier (Insted).
 10. 

5.15 Kjøkkenutstyr (varmt vann, elektrisitet, etc.) er inkludert i leien opp til 40 EUR per leietaker og måned. Hvis dette beløpet er overskredet, vil leietaker følge de instrukser som gis av utleiers agent angående betaling.
 11. 5.16 Alle leietakere, hvis mer enn èn, skal være solidarisk ansvarlig for alle plikter som er fastsatt i denne avtalen, leie ekskludert. Leieren er for eksempel ansvarlig for skade og tap i de leide lokaler, selv om han/hun ikke har skyld. Leieren skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår etter oppsigelsesdato, og utleier skal være bundet av resultatene fra inspeksjonen som utføres før oppsigelsesdato.
  5.17 Alle leietakere plikter og godtar å ikke selge, leie ut, fremleie, eller tildele rett til å bo i de leide lokaler eller noen del av denne, til enhver annen person
  5.18 Tilgang til leide lokaler. Utleieren (Insted) eller deres representant/agent skal være tillatt å gå inn i leide lokaler til enhver rimelig tid for inspeksjonsformål, for å gjøre forbedringer og reparasjoner, og for å sikre at helse-og sikkerhetsforskrifter følges.

 12. 5.19 Leietakeren fraskriver seg herved uttrykkelig ethvert krav mot utleier (Insted) på grunn av påført personskade, tap eller skade på eiendom forårsaket av brann, eksplosjon, flom eller oversvømmelse som måtte oppstå, eller være forårsaket innenfor de leide lokaler, eller for eventuelle skader forårsaket av manglende evne til å holde de leide lokaler i reparasjon, eller for eventuelle skader som skyldes handlinger eller forsømmelse av sam-leietakerne, andre beboere, eller eiere eller beboere av tilstøtende eller sammenhengende eiendom, eller for tap av enhver artikkel eller eiendom ved tyveri av noen årsak fra de leide lokaler eller bygning. Alle personlige eiendeler vil bli fjernet når leietaker forlater de leide lokaler, og alt som blir etterlatt vil bli vurdert av utleier (Insted) å være forlatt, og vil bli forkastet umiddelbart etter leietaker forlater lokalene.
  5.20 Leietakeren samtykker å overholde gjeldende føderale, statlige og lokale lover
  5.21 Feilaktig fremstilling. Leietaker samtykker at eventuelle falske uttalelser i påmeldingsskjemaet kan resultere i oppsigelse av leien.
  5.22 Utkastelse. Leietaker samtykker i at ved ethvert brudd på denne avtalen, vil utleier (Insted) kunne si opp denne avtalen og / eller kreve leietaker å overgi besittelse av leide lokaler til utleier (Insted) ved å gi tre dagers dagers varsel. Leietaker er oppmerksom på at i tilfelle brudd på avtalen, kan utleier (Insted) lovlig og kroppslig fjerne leietaker dersom leietaker nekter. Leietaker plikter videre at leien for hele utløpte leieperioden sammen med advokathonorarer  samtidig vil forfalle. Leietaker plikter å betale en utkastelseskostnad.
  5.23 Taxe de Séjour. Leietaker plikter å betale utleier / agent en turistskatt som heter "Taxe de Séjour" om nødvendig. Beløpet er 0,90 til 1 EUR per natt per person for de første 28 netter. Når leietaker betaler skatten vil leietaker få et kort som heter "Carte d'hote".

 13. Fakturaer, resterende kursavgift, resterende husleie og depositum. Betaling utføres senest på forfallsdato. Studenten vil følge de instruksjoner som er gitt av Insted om hvordan avdrag skal betales. Alle bankgebyrer betales av studenten.
 14. Endring av en bestilling. Alle endringer av et kurs og / eller en leilighetbestillingen må gjøres skriftlig til Insted. Alle typer endringer er akseptert kostnadsfritt hvis de er gjort mer enn fire uker før kursstart. Hvis en endring er gjort mindre enn fire uker før kursstart, gjelder følgende vilkår: Å endre en startdato til en tidligere dato og / eller endre en sluttdato til et senere tidspunkt, vil nesten alltid være akseptert av Insted. Vi aksepterer også en oppgradering av et kurs eller overnatting. Alle andre typer endringer anses som en avbestilling.
 15. Unntak. Insted tar ikke ansvar for hendelser utenfor vår kontroll, for eksempel prisendringer som følge av valutaendringer, nye skatter, endret moms osv. Insted fraskriver seg også ethvert ansvar for skade på student forårsaket av hans / hennes egen uaktsomhet, streik, uhell eller noen andre ulike hendelser. Hvis det er mangel på deltakere, som gjør det det umulig å gi språkkurs, forbeholder Insted seg retten til å kansellere kurs. I dette tilfellet vil alle kursavgifter blir refundert til de berørte studenter. Insted forbeholder seg også retten til å tilby et tilpasset program dersom antall studenter per gruppe ikke overstiger seks. I dette tilfellet vil ingen avgifter bli refundert. Hvis mangel på leiligheter gjør en bestilling umulig, forbeholder Insted seg retten til å kansellere bestillingen. I dette tilfellet blir alle reservasjonsgebyrer og leieavdrag refundert. Men Insted tar forbehold for eventuelle ulemper avbestillinger kan medføre.
 16. Eventuelle klager som kan oppstå under kursene må rettes direkte til direktøren ved skolen.
 17. Eventuelle falske uttalelser på bestillingsskjemaet kan resultere i oppsigelse av denne kontrakten til Insted. Brudd på denne kontrakten vil gi Insted rett til å heve avtalen eller deler av denne. Alle tvister av denne avtalen vil bli avgjort i retten i henhold til loven. Alle endringer i denne kontrakten må gjøres skriftlig for å være gyldig.